Pres­i­den­ten har ordet

Pres­i­den­ten har ordet

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2021 er en faglig publikasjon hvor vi feirer våre medlemmer – og presenterer de best prosjektene ferdigstilt det siste året utført av interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL. Utgivelsen er nå både i digitalt og trykket format. Dette er en viktig utvikling som sikrer at utvalgte prosjekter utført av våre medlemmer spres og gjøres enda mer tilgjengelig for interessenter. Juryen har også i år hatt en utfordrende oppgave med å velge blant de innsendte prosjektene. I år presenteres 54 prosjekt med stor variasjon, hvorav seks er valgt til å være signalprosjekter. I tillegg byr vi på interessant innhold med en tidsaktuell fagartikkel om sirkulærøkonomi, oppdatert medlemsregister og annonser som er av stor interesse for leserne.

Vi kan se tilbake på 2020 som et annerledes år. NIL har så langt det har vært mulig opprettholdt normal drift med arbeid i komiteer og i sentralstyret – og administrasjonen har hele tiden vært tilgjengelig for våre medlemmer. Lokalgruppene har tenkt kreativt for å opprettholde aktivitet. Dessverre ble 75-årsjubileet for stiftelsen av foreningen noe amputert, da den store jubileumsmarkeringen i Oslo rådhus måtte avlyses, men to nye æresmedlemmer ble utnevnt – og årboken ble utgitt i jubileumsutgave og digitalisert. Blant våre medlemmer har vi fått signaler om at flere har revurdert og endret strategi med tanke på hvordan vi har arbeidet i dette annerledesåret 2020, med hjemmekontor og digital prosjektstyring. Det har virkelig ført oss fremover i den virtuelle kommunikasjonen, men det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål. Hva vil «den nye normalen» bli når vi kommer over på den andre siden av pandemiens utfordringer? Hvilke vaner blir endret i fremtiden? Vil ansatte fortsette å jobbe fra hjemmekontor til tross for at landet åpner opp igjen? Alle spørsmål kan ikke besvares nå, men det vi vet med sikkerhet er at alt blir ikke som før. Vi har sett en trend hvor aktører benytter seg av denne nedstengningsperioden til å endre, videreutvikle, oppgradere og transformere sine fasiliteter. Interiørarkitekter og møbeldesignere sitter i førersetet, utvikler og realiserer. Vi opplever at aktivitetsnivået blant våre medlemmer er meget høyt, noe denne årboken er et bevis på.

På årets landsmøte ble det en meget engasjert og god dialog rundt hvordan NIL bør arbeide for å gjøre medlemskap mer attraktivt for så vel arbeidende interiørarkitekter og møbeldesignere som studenter. Gode innspill fra landsmøtet tas videre av sentralstyret som vil opprette en sammensatt arbeidsgruppe til å arbeide med tematikken. Profesjonskomiteen har allerede påbegynt et arbeide med å evaluere hjemmesiden nil.no for å kvalitetssikre at relevant informasjon formidles.

På NILs landsmøte ble Strategi & handlingsplan 2021–2023 godkjent. Vi ser frem til å fokusere på politisk påvirkning, bærekraft, fremme profesjonen og støtte NILs medlemmer. Gjennom politisk engasjement skal vi i NIL videreføre vår innsats for reell innflytelse. NIL har over tid arbeidet aktivt med en felles arkitekturpolitisk plattform i samarbeid med AFAG, NAL og NLA. Et av hovedmålene er at de bygde omgivelser formaliseres som et eget overordnet politisk saksområde, med en egen stortingskomité for de bygde omgivelser. I dag opplever vi at ansvaret egentlig ikke er plassert, men er fragmentert. Vi mener også at det er behov for helhetlig planlegging og bygging i tråd med FNs bærekraftmål for at vi skal bli et lavutslipps­samfunn. Tiden er overmoden for å få et fungerende system på plass for å klargjøre det reelle prosjekteringsansvaret mellom arkitektfagene. Vi arbeider for at vår kompetanse og erfaring skal få en rettmessig posisjon med eget ansvarsområde i fremtidens byggenæring.

NIL er aktiv deltager i Samarbeidsrådet for møbler og interiør (SMI). SMI er et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet. SMI fokuserer blant annet på at flere norske møbel- og interiørdesignere skal lykkes kommersielt – og øke samarbeidet mellom designere og norske produsenter. Aktørene innen norsk møbel- og interiørdesign jobber sammen for å fremme felles mål og bidrar til hverandres fremgang og suksess hjemme og ute. Herunder ved å påvirke beslutningstagere til å velge norsk møbel- og interiørdesign. NIL og SMI jobber for at det skal etableres et statlig innkjøpsfond for samtidsdesign, slik at museene skal kunne bygge opp samlinger, dokumentere og vise samtidsdesign.

NIL skal være en samlende organisasjon som arbeider for å styrke og synliggjøre merkevaren MNIL, fremme identitet og fagkompetanse til medlemmene både
lokalt og sentralt.

NIL bringer resultater – NIL er et naturlig valg for den profesjonelle fagutøver!

Monica D. Heck
President NIL 2019–

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Til toppen