Pres­i­den­ten har ordet

Pres­i­den­ten har ordet

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023 er en faglig publikasjon hvor vi feirer våre medlemmer – og presenterer de beste prosjektene ferdigstilt det siste året utført av interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL. I år presenteres 50 prosjekt med høy kvalitet og stor variasjon, hvorav fem er utvalgt til å være signalprosjekter. Prosjektpresentasjonene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektenes/møbeldesigneres bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår. Utgivelsen er både i digitalt og trykket format. Dette er en viktig utvikling som sikrer at utvalgte prosjekter utført av våre medlemmer gjøres synlig og enda mer tilgjengelig for interessenter. Presentasjoner av utdanningsinstitusjonene er en viktig del av årboken og gir oss mulighet til å følge med på utviklingen av utdanningen innen interiørarkitektur og møbeldesign. Her presenteres også et utvalg av prosjekter fra studentene, som anbefales på det sterkeste. I tillegg byr vi på interessant innhold med tidsaktuelle fagartikler, oppdatert medlemsregister og annonser som er av stor interesse for leserne.

FNs klimarapport formidler at vi nå trenger å gå fra ord til handling. Det gjelder i høy grad også vårt fag. De politiske valgte i Norge må ha drahjelp av interiørarkitekter og møbeldesignere for å nå de målene som er satt, innen 2030. MNILere har en unik posisjon i prosjekter hvor fagutøvere innen interiørfaget blir lyttet til av samarbeidspartnere og kunder. Derfor er det viktig å sette søkelys på transformasjon, sirkulær ressursbruk, kvalitet og fleksibilitet i alle ledd. NIL arbeider for å bidra til at medlemmene er bevisst sitt ansvar for å skape bærekraftige løsninger i sitt faglige virke. Under NILs digitale lunsjer, som holdes på Zoom siste torsdag i hver måned, deles blant annet også kompetanse innen bærekraft mellom våre medlemmer. Nr. 17, et forum for interiørarkitekter med fokus på miljø og bærekraft, er etablert i både Oslo og Bergen og støttes av NIL.

Det er alltid behov for å se fremover, utvikle og oppgradere en organisasjon. I året som har gått har styret arbeidet med å aktualisere NIL for fremtiden. Arbeidsgruppen som ble nedsatt har bistått styret med å skaffe innsikt i hvorfor potensielle medlemmer ikke nødvendigvis ser verdien av å tilhøre NIL, og hva som skal til for at NIL kan være en attraktiv organisasjon både for dagens og morgensdagens medlemmer. Arbeidsgruppens innspill til hvordan NIL kan utvikle seg som en mer inkluderende og fremsynt organisasjon var med på å danne grunnlaget for styrets arbeid med Strategi og handlingsplan 2023–2026. Hovedmålene med faglig utvikling, økt synlighet, politisk påvirkning og aktive lokalgrupper vil være NILs ledetråder for de neste årenes arbeid i administrasjon og styre.

NIL skal videreføre vårt politiske engasjement og fortsette å utvikle et godt samarbeidsforum med det samlede arkitektfaglige miljøet i Norge. Sammen med de andre arkitektfagene har vi nådd frem med politisk påvirkningsarbeid gjennom den tverrfaglige arkitekturpolitiske plattformen. Dette er det nærmeste arkitekturprofesjonene noen gang har kommet til å snakke med én stemme. Vi fremstår samlet ovenfor politikere, beslutningstakere og i samfunnet ellers. Alle våre medlemmer kan og bør bidra med politisk påvirkning. På plattformens nettside arkitekturpolitikk.no kan dere hente inspirasjon til lokal påvirkning innen de fire fokusområdene; Bolig og boområder, Offentlige anskaffelser, Arealbruk og fortetting – og sist, men ikke minst, Gjenbruk og transformasjon.

NIL skal fortsette å være en samlende organisasjon som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og juridiske interesser, og arbeider for å synliggjøre interiørarkitektur og møbeldesign som verdiskapere i samfunnet. Alle medlemmer som bidrar til å fremme faget gir NIL en sterkere stemme. For at organisasjonen skal kunne videreutvikles og vokse, oppfordrer jeg medlemmer til å ta aktiv del i det faglige og sosiale fellesskapet i NIL. Alle må på banen for å skape entusiasme, engasjement og samhold i hele organisasjonen, både sentralt og på tvers av lokalgruppene.

NIL skal være en attraktiv fagideell organisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere.


FotoTrond Myran Reksten
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Til toppen