Høyskolen Kris­tia­nia 2020

School of Arts, Design, and Media under Høyskolen Kristiania, er Norges største kunstfaglige miljø. Interiørarkitektur, sammen med de andre designfagene, holder til i Chr. Krohgs gate 32, under Institutt for kreativitet, fortelling og design.

Høyskolen Kris­tia­nia 2020

School of Arts, Design, and Media under Høyskolen Kristiania, er Norges største kunstfaglige miljø. Interiørarkitektur, sammen med de andre designfagene, holder til i Chr. Krohgs gate 32, under Institutt for kreativitet, fortelling og design.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur hadde sitt første opptak i 2013, og i 2022 er målet at mastergrad er klar for oppstart for 20 studenter. Bachelor i interiørarkitektur har en klar profil hvor samfunnsengasjementet, og et etisk verdisyn står sterkt. I tillegg til solid innsikt i profesjonen og de klassiske estetiske og funksjonelle fokusområdene, har studiet som mål å gi studentene solid innføring i samfunnsrelevante temaer som bærekraft, rehabilitering og bygningsvern samt universell utforming.

2021
SØKNADSPROSESS MASTER
Høyskolen Kristiania er i søknadsprosess for å starte opp mastere i design og kunstfag. Søknad for master i design med egen spesialisering i interiørarkitektur vil bli sendt i løpet av 2021 med sikte på oppstart i høsten 2022. Med planlagt utvidelse til master, og kompetanseopprykk i fagstab, vil vi i 2021 ansatte en ny medarbeider i 100% stilling.

NYTT BYGG, FELLES CAMPUS

Høsten 2021 åpner Høyskolen Kristiania sine helt nye lokaler i Urtegata 9. Her skal primært studier fra dans, film og musikkfag samlokaliserer. I tillegg skal dette bygget inneholde prosjektrom, verksteder for interiørarkitektstudiet, samt kino, dansesaler og kafe. De nye lokalene ligger i umiddelbar nærhet til våre eksisterende lokaler i Chr. Krohgs gate, bare delt av Akerselva. Dermed samles campusene for alle studiene ved School of Art, Design and Media. Å samle campus på denne måten vil ikke bare ha positive effekter for høyskolen og studentene, men også for området og bydelen.

2020
COVID-19
Som for alle andre, har året 2020 vært et spesielt og utfordrende år. Omstillinger til en annerledes undervisningshverdag har vært stor for både studenter og ansatte. Omlegging til digital undervisning har vært krevende. Kanskje særlig for design- og kunstfagene. Svært mye av undervisning, utprøving og produksjon er knyttet til tilstedeværelse i verksteder, studioer, saler og lignende, og svært ofte i tett fysisk samarbeid med medstudenter og lærere.

Likevel er det mulig å finne positive utfall av den digitale omleggingen. Innspillinger av forelesninger og verktøyopplæring har gitt mer fleksibilitet for studentene. Det samme har hyppigere veiledninger og samtaler mellom student og lærer via videokonferanser medført. Dette vil vi ta med oss videre når vi etter hvert kommer tilbake til mer normale omstendigheter.

Vi er imponert over hvordan studenter har taklet utfordringene de har stått overfor, og evnen til å omstille seg, og til å holde motivasjonen oppe.

FØRSTE OPPTAK MED OPPTAKSPRØVER
Vi har fortsatt svært gode søkertall, og i 2020 fikk vi innvilget opptaksprøver til studiet. Vi tror dette vil ha positiv effekt på opptaksprosess og renommé.

ÅRETS 5. SEMESTER

I 5. semester har studentene flere muligheter; fordypning på skolen, søke praksis eller dra på utveksling. Studentene som velger å følge skolens opplegg har hvert år et omfattende adaptiv re-use-prosjekt hvor et ikonisk bygg (kirke, bibliotek, museum, industribygg, ol.) som behøver nytt innhold blir valgt som utgangspunkt. Hovedutfordringen for studentene består i å kartlegge nærområdet (mapping), avdekke behov og deretter finne en ny bruk og brukergruppe.

I samarbeid med MakersHub og Kroloftet, ble årets prosjekt et industribygg i Arnljot Gillenes vei 35 i Oslo. Studentene ble oppfordret til å tøye grensene i forhold til transformasjon og ombygging, og samtidig holde fokus på bærekraftige løsninger. Det er Kroloftet som holder til i lokalene, og som stod som oppdragsgiver. Studentene fikk disponere et eget arbeidsområde i bygget i to uker av prosjektperioden, for å lære å kjenne og oppleve bygningen og nærområdet.

PRAKSISPLASSER
I samarbeid med bransjen får noen utvalgte studenter på 5. semester mulighet for praksisplass ved noen interiørarkitektkontorer. I 2020 hadde vi 6 studenter fordelt på 6 forskjellige kontorer. Disse var Romlab, IArk, KrohnArk, Ramsøskar, Cadi og Metropolis.

For både studentene og studiet generelt, er dette et svært viktig samarbeid. Det gir studentene erfaring og kontakter, og i tillegg får bransjen kunnskap om bachelorstudiet og utviklingen innen fagfeltet ved høyskolen.

BACHELOREKSAMEN 2020

Fjorårets avsluttende bacheloreksamener viste et stort spenn i studentenes selvvalgte problemstillinger, alt fra bærekraftig rehabilitering av kontorlokaler i vernet bygg til gjenbruk av boreplattformer.

FAGSTAB, FOU/KU

Førsteamanuensis Jarle Fotland MNIL
Samarbeider med førsteamanuensis Vigdis Ruud MNIL i å beskrive arbeid og metoder for bruk av romlaboratoriet ved KHiO.

Dosent Jeremy Williams MNIL
Tar en 3-årig etterutdanning i Danmark «Bæredyktig Skandinavisk Lederskap».
Styremedlem ECIA, og har ledet arbeidet med «European Charter of Interior Architecture Training 2020»

Studieleder og høyskolelektor Linda Lien MNIL.
Tildelt Byggeskikkprisen for 2020, Kinn kommune for Måløyraidsenteret.

FELLES:
Fagstab er tilknyttet forskergruppen FOKU ved Høyskolen Kristiania hvor alle jobber med individuelle kunstneriske utviklingsprosjekter i tillegg til prosjektene over.

Også i år ønsker vi å takke de NIL-medlemmene som har bidratt med undervisning, veiledning og sensur hos oss. Dere gjør et viktig arbeid. Dere er med på å kvalitetssikre innholdet og nivået på studiet, gir studentene gode faglige tilbakemeldinger og er gode ambassadører for en profesjon i utvikling.

BA-prosjekt vår 2021, Eira Stuedahl.

BA-PROSJEKT VÅR 2021
EIRA STUEDAHL

Under Oslo finnes det flere skjulte, ubrukte og forlatte rom. Eksempler er ubrukte T-banestasjoner, bunkere, kommandostasjoner, tilfluktsrom og annet. «Bortgjemt og bortglemt» er et konseptuelt prosjekt som bruker Stensparken Alarmplass som eksempel.

Gjennom prosjektet tildeles alarmplassen en funksjon som er både opplevelsesfylt og attraktiv for samtiden, i dette tilfellet et hotell med tilhørende restaurant. Mystikk, tilstedeværelse og opplevelse er stikkordene som driver dette prosjektet. Som mennesker drives vi av nysgjerrigheten og liker å utforske det skjulte og hemmelige. Gjemt og glemt under bakken kan alarmplassen i seg selv vekke nysgjerrigheten og tiltrekke seg besøkende.

Interiøret viderefører opplevelsen gjennom sansevekkende virkemidler innhentet og inspirert av persepsjonspsykologien. Fysiske og visuelle barrierer får oss til å reflektere rundt hvordan vi beveger oss i rommet. De aktiverer både kognitive og fysiske opplevelser. Omgivelsene skaper på denne måten en tilstedeværelse og underbygger den konseptuelle opplevelsen.

BA-prosjekt vår 2021, Eira Stuedahl.

BA-prosjekt vår 2021, Eira Stuedahl.

BA-prosjekt vår 2021, Eira Stuedahl.

BA-prosjekt vår 2021, Eira Stuedahl.

BA-prosjekt vår 2021, Eira Stuedahl.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-PROSJEKT VÅR 2021
CAMILLA HAUKJEM

Bacheloroppgaven «Ungdomsskole for bedret psykisk helse– med fokus på skjerming i åpent miljø» av Camilla Haukjem, tar for seg en fiktiv rehabilitering av Lambertseter vgs. Skolen gjøres om til en ungdomsskole for 350 elever (etter retningslinjene for skolebygg i Oslo kommune). De nye skolene preges av åpenhet og utstrakt bruk av transparente glassvegger og fleksible løsninger.

I dag tar mobbing og krenkelser ofte form i utestenging, baksnakking, ryktespredning m.m. Denne type mobbing vil heller ikke sees i en skole med stor åpenhet og stor grad av transparens. På den andre siden kan det føre til at elevene ikke har noe sted å trekke seg unna, noe som igjen kan føre til en større påkjenning for de det gjelder.

Oppgaven viser hvordan man kan åpne opp skolebygg samtidig som elevene ivaretas. Camilla har også sett på hvordan man kan utforme skolens hjemmeområder for å legge til rette for variert arbeid i og utenfor klasserommene, samtidig som det ivaretar lærernes tilstedeværelse og mulighet for god og rask veiledning. Det er også jobbet med tydelig veifinning, noe som bidrar til god og intuitiv orientering, og dermed bedrer elevenes trygghet.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

BA-Prosjekt vår 2021, Camilla Haukjem.

KHiO 2022
UiB 2022
Høyskolen Kristiania 2022
Høyskolen Kristiania 2021
UiB 2021
KHiO 2021
Til toppen