Høyskolen Kris­tia­nia. Wes­t­erdals Insti­tutt for kom­mu­nikasjon og design. Bach­e­lor i interiørarkitektur

Høyskolen Kris­tia­nia. Wes­t­erdals Insti­tutt for kom­mu­nikasjon og design. Bach­e­lor i interiørarkitektur

HØYSKOLEN KRISTIANIA – NORGES STØRSTE KUNSTFAGLIGE MILJØ
School of Arts, Design, and Media under Høyskolen Kristiania, er nå det største kunstfaglige miljøet i Norge. Interiørarkitektur og de andre designfagene holder til på Fjerdingen. De resterende kunstfagene skal i 2021 flytte inn i et nytt skolebygg på andre siden av elven, i Urtegata 9, som primært skal huse dans, film og musikkfag.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur på Høyskolen Kristiania startet i 2013, og i 2021 håper vi at mastergraden er på plass for opptak av mellom 15–20 studenter pr. år. Denne mastergraden er en av tre spesialiseringer som skal starte på School of Arts, Design and Media. I tråd med målet høyskolen har om å bli universitet innen 2030, skal mastertilbudet etter hvert utvides med flere mastergrader i kunstfag, 

og deretter en Phd-grad.

Interiørarkitektur ved Høyskolen Kristiania har de siste årene hatt svært gode søkertall. I 2019 innvilget Kunnskapsdepartementet bruk av opptaksprøver med innsendte oppgaver i tillegg til karakterer. Våren 2020 blir første gang dette gjennomføres.

FREMTIDSRETTET OG VERDIBASERT INTERIØRARKITEKTUR

Interiørarkitektur på Høyskolen Kristiania har en klar profil hvor samfunnsengasjementet, og et etisk verdisyn står sterkt. I tillegg til solid innsikt i profesjonen og de klassiske estetiske og funksjonelle fokusområdene, har interiørerarkitekturutdannelsen som mål å gi studentene solid innføring i samfunnsrelevante temaer som bærekraft, rehabilitering og bygningsvern samt universell utforming.

INTERIØRARKITEKTUR OG FNS BÆREKRAFTSMÅL

Foruten undervisning i bærekraftig materialbruk, redesign, gjenbruk og resirkulering, underviser vi i sosial bærekraft. FNs bærekraftsmål 11 og 12 handler henholdsvis om bærekraftige byer og samfunn, samt ansvarlig forbruk og produksjon. Vi bruker disse som utgangspunkt for formidling av en utvidet forståelse av designerens samfunnsansvar. Sentralt i dette er vugge-til-vugge-prinsippet, og målet om et CO2-nøytralt samfunn. Vi ønsker å bruke interiørarkitektur til å skape et sterkere nærmiljø, både sosialt og økonomisk. De overordnede temaene blir senere i studieløpet oversatt til konkret kunnskap om miljøsertifisering, EPD-sertifisering og BREEAM-NOR. Etter tre år har studentene et bærekraftig verdigrunnlag de tar med seg inn i arbeidslivet eller i videre studier.

REHABILITERING OG ADAPTIV GJENBRUK

Rehabilitering, kunnskap om bygningsvern og bruksendring er det siste av våre fokusområder. Adaptiv gjenbruk av eksisterende bygg er interiørarkitektens hovedfelt, og avgjørende i en bærekraftig sammenheng. Her er interiørarkitektens kunnskap viktig og etterspurt.

I studiet får studentene innføring i bygningsvern gjennom kjente definisjoner, begreper og lovverk for å kunne argumentere for objektivt og subjektivt begrunnede løsninger innenfor lover og anbefalinger. Vi bruker begrepet «wicked problems» for å formidle de ofte motstridende mål i en designprosess. Et «wicked problem» er et problem som egentlig ikke kan løses. Et eksempel på dette er kravene til universell utforming i et eldre bygg som ofte står i motsetning til restriksjoner i forhold til vern av arkitektoniske elementer. (Ref. Biermannsgården, 5. semester).

UNIVERSELL UTFORMING OG ELDRE

Foruten den interiørfaglige delen av universell utforming, jobber studentene tverrfaglig med studenter i fra grafisk design og tjenestedesign, for å få et utvide perspektiv på tematikken universell utforming. Samtidig får de innsikt i hverandres fagområder på et overordnet plan. Vi har gjennom studietiden også et spesielt fokus på den eldre målgruppen. (Ref. Designers Saturday).

UTSTILLINGER OG INSTALLASJONER

I tillegg til den faste undervisningen griper vi gjerne de mulighetene studentene får til å gjøre reelle prosjekter og utstillinger. Høsten 2019 hadde vi hele tre store prosjekter ved siden av undervisningen.

DESIGNERS SATURDAY, KHIO

Utstillingens fokus var en interiørfaglig presentasjonen av hvordan sanseoppfatning og motorikk endres når vi blir gamle, og hvordan man kan designe og planlegge interiører og produkter for en aldrende befolkning. Antall eldre over 80 år vil dobles fram til 2040. Det var tre hovedtemaer i utstillingen; den ene var utstilling av bacheloroppgaver som hadde eldre som hovedmålgruppe. Den andre delen av utstillingen presenterte empatidrakten «GERT» som brukes som en pedagogisk metode, og som verktøy i studentens designprosess. Drakten lar studenten få opplevelsen av det å eldes ved at sanser og bevegelse hemmes. De besøkende fikk mulighet til å prøve drakten, og selv erfare de utfordringer og begrensinger som ligger i det å eldes. Den siste del av utstillingen var en visuell presentasjon av luminanskontrast på vegg og plakater. Målet var å gi de besøkende en visuell opplevelse av disse kontrastene som i mange kun kjenner som abstrakte tallformler i lovverket.

DESIGNERS SATURDAY, CO-OP

WALL-IT som produserer bærekraftige akustiske veggpaneler, inngikk i forbindelse med Designers Saturday Academy samarbeid med våre BA-studenter, Ragnheidur Bjørnsdottir og Charlotte Biseth om å designe årets messestand i henhold til Designers Saturday sitt tema Responsibilty.

OSLO ARKITETURTRIENNALE
Høsten 2019 laget 3. klasse utstillingen «Rom med mer av det vi egentlig trenger» som en del av OAT + NIL i Rådhusgata 7. I en tid der mye handler om lavere forbruk og andre restriksjoner, ønsket studentene å snu dette på hode for å lage en utstilling om det de ønsket mer av; lykke, tid, kontakt med hverandre, empati, renere luft og mer kunnskap. En ekstern jury bestående av utstillingsarkitekt Solveig Torsteinsen MNIL og grafisk designer Tina Tømmeraas Aasvestad (HK) valgte ut fire av femten innsendte prosjektene til utstillingen. Installasjonene ble produsert av studentene selv ved skolens verksteder.

VIGELANDMUSEET

I forbindelse med 150-årsjubileet i 2019, for Gustav Vigelands fødsel, deltok våre studenter med lysinstallasjoner på og i Vigelandmuseet. Arrangementet var åpent for publikum, og foregikk i et mørklagt museumsbygg på kvelden 1. november. Bachelor i interiørarkitektur gjennomførte dette arrangementet der fagstab stod for overordnet ansvar og planlegging, mens studenter fra 3. år stod for de kunstneriske innslagene og gjennomføring av lysinstallasjonene. Til flere av installasjonene deltok også studenter fra Bachelor i tekst og skribent med opplesning av egne tekster. Lysinstallasjonene bygger på et internasjonalt konsept og fenomen som startet 2010, og kalles «Guerilla Lighting». Kort fortalt handler dette om temporære og kortvarige lysinstallasjoner der fokus er å fremheve arkitektur og romlig design. Ved Bachelor i interiørarkitektur benytter vi denne metoden for å la studentene få øvelse i å lese og oppleve arkitektur, og gjennom å skape nye installasjoner ved hjelp av lys, få en større forståelse for en bygnings «DNA», og i dette tilfellet også Vigelands kunst.

KONTAKT MED BRANSJEN OG KUNDER

I løpet av studietiden forsøker vi å få til noen prosjekter der studentene får anledning til å jobbe tett på kunde og/eller bransjen. I år har vi hatt flere kontaktpunkter med bransjen både i andre og tredje studieår.

BIERMANNSGÅRDEN

Et eksempel på dette var prosjektet Biermannsgården, tre fredede bygninger fra 1700-tallet. I forbindelse med emnet «Rehabilitering og redesign», inngikk vi et samarbeid med stiftelsesstyret i Biermannsgården, Maridalsveien 78, og Martin Revheim (representant fra stiftelsesstyret). Gjennom brukerundersøkelser, research om nabolag- og bygningshistorikk samt en god innføring i verneprinsipper, presenterte studentene bærekraftige bruksløsninger tilpasset nabolagets ønsker.

TREDJE STUDIEÅR
I 5. semester har studentene flere muligheter; fordypning på skolen, søke praksis eller dra på utveksling.

FORDYPNING PÅ SKOLEN

Hvert år bruker vi et ikonisk bygg som ikke lengre kan brukes til det formålet bygningen var tegnet til, i år falt valget på Bankplassen 4 (Museet for Samtidskunst). Et viktig element i emnet er å forstå bygningen historisk og geografisk betydning og hva bygningen har betydd for folk som bor i nærheten og deretter viderefører denne rollen, slik at husets nytt bruksområde bidrag til å forsterke lokal samfunnet. I år var det er en spennende oppgave i forhold til at huset tidligere har vært både Norges første nasjonalbank og et museum. I fordypningsoppgaven utfordrer vi studentene til å lage større arkitektoniske intervensjoner, for å skape nytt liv for en ny brukergruppe. Det betyr at de ikke bare arbeider med det som ligger bak veggene, men også fasade og uteområder.

PRAKSIS

I år ble det signert seks praksisavtaler høstsemesteret 2019. Praksisperioden er en fin mulighet for studentene som får jobbe på et interiørarkitektkontor ett helt semester, og en mulighet for oss til å få direkte tilbakemeldinger om hvordan studentene bidrar på kontoret og hvordan studentenes faglighet er i takt med bransjen. En stor takk til følgende interiørarkitektkontorer: Romlaboratoriet, Krohnark, Cadi, IARK, Metropolis og Zinc.

FAGSTAB, FOU/KU

Førsteamanuensis Jarle Fotland MNIL. Samarbeider med førsteamanuensis Vigdis Ruud MNIL i å beskrive arbeid og metoder for bruk av romlaboratoriet ved KHiO. Førstelektor Jeremy Williams MNIL. Tar en 3-årig etterutdanning i Danmark «Bæredyktig Skandinavisk Lederskap». Studieleder og høyskolelektor Linda Lien MNIL. Tildelt tverrfaglige stimuleringsmidler av Universell* til faglig og pedagogisk utvikling for alle designfagene på Høyskolen Kristiania. Felles: Fagstab er tilknyttet forskergruppen FOKU ved Høyskolen Kristiania hvor alle jobber med individuelle kunstneriske utviklingsprosjekter i tillegg til prosjektene over. Kuratering og gjennomføring av OAT, Designers Saturday og Vigelandsjubileet.

Vi vil benytte anledningen til å takke de NIL-medlemmene som i 2019 har bidratt med undervisning, veiledning og sensur hos oss. Dere er viktige bidragsytere både for å kvalitetssikre studiet og spesielt når det gjelder gode faglige tilbakemeldinger til studentene i undervisning og sensur.

3. klasse-studentene Marielle Nilsen, Johnell Antonystallin og Iselin Xiaohui Heimlid. Foto: privat.

Fernsjø og Fløysvik, bærekraftig design.

Ragnheidur Bjørnsdottir og gründer av WALL-IT, Ingvar Hagen, med studentenes messestand.

OAT + NIL-utstilling Rådhusgata. 7. Høyskolen Kristianias studentutstilling i forgården.

En av lysinstallasjonene som ble presentert på Vigelandmuseet. Foto: Jonatan Quintero

En av lysinstallasjonene som ble presentert på Vigelandmuseet. Foto: Jonatan Quintero

Fra oppgave «Historisme Pragmatisme» av Jesper Authen, 3. semester.

I prosjektet «Rehabilitering og redesign», inngikk vi et samarbeid
med stiftelsesstyret i Biermannsgården, Maridalsveien 78.

Fra oppgave «Historisme Pragmatisme» av Jesper Authen, 3. semester.

Ina Marie Igland – Ny bibliotekinstallasjon på Bankplassen 4.

Ina Marie Igland – Ny bibliotekinstallasjon på Bankplassen 4.

KHiO 2022
UiB 2022
Høyskolen Kristiania 2022
Høyskolen Kristiania 2021
UiB 2021
KHiO 2021
Til toppen