Total­re­ha­bili­ter­ing

Zinc har vært interiørfaglig ansvarlig i arkitektprosjektet, i samarbeid med Enerhaugen arkitektkontor, og har arbeidet som en integrert del av arkitekttemaet i en tverrfaglig prosjekteringsgruppe.

Total­re­ha­bili­ter­ing

Zinc har vært interiørfaglig ansvarlig i arkitektprosjektet, i samarbeid med Enerhaugen arkitektkontor, og har arbeidet som en integrert del av arkitekttemaet i en tverrfaglig prosjekteringsgruppe.

Forprosjektet har inkludert brukermedvirkning, programmering, arealdisponering, utarbeidelse av underlag for AMU-behandling og kalkyle for KS2. Detaljprosjekt har omfattet bearbeiding av forprosjekt, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag for kontrahering av entreprenør med beskrivelser iht. NS3420 for generalentreprise (i samarbeid med Bygganalyse), prosjektering, oppfølging på byggeplass, samt endringshåndtering. Zinc har også vært involvert i inventarprosjektet, med egen brukerprosess og beskrivelse av øvrig løst inventar.

REHABILITERINGSPROSJEKT MED HØYE MILJØKRAV

Nordseter skole ligger i bydel Nordstrand i Oslo, og er en kombinert barne- og ungdomsskole for 1.–10. trinn. Prosjektet omfatter en totalrehabilitering av ungdomsskolebygget fra 1969 som var nedslitt og utdatert. Det var et stort behov for å oppgradere bygget for å kunne tilfredsstille gjeldende forskrifter i tillegg til standard kravspesifikasjon for Oslo kommune. Det ble tidlig i prosjektet satt en høy miljøambisjon for prosjektet og Oslo kommune stilte krav om at byggeplassen skulle være utslippsfri. Den opprinnelige bærekonstruksjonen i betong er beholdt, mens øvrige deler av bygget er skiftet ut til fordel for mer moderne, funksjonelle og klimavennlige løsninger. Den nye skolen er preget av bærekraftige valg hvor arkitektur, materialer og innredning skal holde over tid. I skolens fasade og på tak er det integrert solceller som vil være med på å dekke en stor del av skolens energibehov, mens teglfasaden bidrar til lang levetid, så vel som enkelt vedlikehold. Innvendig er materialene også robuste og valgt med omhu for et godt inneklima; rehabilitering av eksisterende terazzotrapper og betongvegger, linoleumsbelegg, tekstiler i ull, trespiler og treullplater. Ungdomsskolebygget på Nordseter skole er oppgradert fra et slitent 60-tallsbygg til et moderne og miljøvennlig skolebygg.

GOD KOMMUNIKASJON OG ORIENTERING GJENNOM TRANSPARENS OG MATERIALBRUK

Bygget fra 60-årene hadde en stram og ryddig struktur, men var vanskelig å orientere seg i på grunn av lange og lukkede korridorer, tette vegger og dører, og en monoton utforming. I tillegg bar løsningene preg av flere ombygginger og tilpasninger i årenes løp. Et viktig grep ble derfor å etablere tydelige siktlinjer gjennom bygget, samt å åpne opp visuelt mellom korridor og undervisningsrom. Små gløtt inn i trapperom og sekundærrom ble også etablert for å skape variasjon og transparens.

Bygget er organisert med en tett sentral kjerne med korridor rundt og øvrige rom i en ring utenfor der igjen – som en smultring. Ved å fargesette kjernen ulikt fra rommene rundt, blir kjernen en del av nøkkelen til orientering i stedet for noe som ligger i veien for god logistikk. I kjernen finner vi skolens gymsal – et stort rom for aktivitet og bevegelse. Varme rødlige toner er brukt ved utvendig fargesetting av kjernen, for å underbygge denne aktiviteten og bringe varme inn i øvrige rom. Rommene ut mot fasaden er fargesatt i toner mot grønt og blått, for å skape gode, dempede rom for undervisning, kreativt arbeid og konsentrasjon. Akustiske veggabsorbenter trukket i ulltekstil i ulike fargetoner, sørger for gode akustiske forhold i samtlige undervisningsrom. Absorbentene gir også elever og lærere store overflater med mulighet for oppheng.

Skolen trengte også en oppgradering av alle arealer og kommunikasjonsveier for å ivareta krav til UU på en god måte. Ny heis ble plassert i tilknytning til byggets hovedinngang, trapperom fikk tilfredsstillende markering tilpasset eksisterende terrazzobelegg, nye ramper for å ivareta nivåforskjeller og halv-etasjer, tilstrekkelig luminanskontrast, god belysning og akustikk, samt tilpasset skilting. Fra å være et lukket og lite tilgjengelig bygg, er skolen blitt et bygg det er enkelt å orientere seg i, med gjennomlys og gode siktlinjer.

VARIERTE OG GODE UNDERVISNINGSROM OG OPPHOLDSAREALER, SOM TILRETTELEGGER FOR ULIKE LÆRINGSFORMER OG AKTIVITETER
Et viktig premiss for prosjektet var å legge til rette for nye og varierte former for læring. Gruppe- og undervisningsrommene er derfor møblert med en kombinasjon av stoler og bord i ulike former og myke møbler som gir skjerming og ro. Enkelte klasserom har også yogamatter tilgjengelig for elevene. I et av grupperommene er det plassbygget et amfi, med rom for oppbevaring av puffer, som muliggjør en annen bruk av rommet.

Det er lagt vekt på at alle arealer skal kunne brukes på ulike måter og være hyggelige steder å være. Elevgarderobene, som ligger i tilknytning til hovedgangsoner, har integrerte benker og fargebruk i tråd med byggets konsept. Lærings- og ressurssenter er knyttet opp mot elevtjenester og tilrettelagt opplæring med en variert innredning. Aulaen er skolens storstue med rom for alle, både gjennom skoledagen og på kveldstid og i helger.

Her kan elevene samles, henge i en stor og raus plassbygget sofa eller spille spill, samtidig som rommet er godt egnet til å samle klasser, ansatte og foresatte. I tillegg til aulaen er alle skolens spesialrom samlet i 1. etg. Verkstedene er romslige og lyse, og legger til rette for kreativt arbeid og utfoldelse. I rommene for trearbeid kan elevene jobbe ved sløydbenker eller ved arbeidsbenken som strekker seg langs hele fasaden. Plassbygget oppbevaring mellom de eksisterende betongsøylene gir god plass for instrumenter og utstyr i musikkrommene.

Nordseter skole har fått gode undervisningsrom og oppholdssoner, med variasjon i material- og fargebruk, og en planløsning som tilrettelegger for ulike læringsformer og aktiviteter.

De eksisterende trapperommene hadde flotte kvaliteter med belegg i terrazzo og mye dagslys. De trengte en oppgradering med taktil markering i tråd med dagens regler. De store veggskivene som går gjennom alle etasjene er fargesatt med mønster utarbeidet av Zinc.

Elevskap er lagt i tilknytning til gangsonene og følger fargepaletten som øvrige rom; rødt i kjernen og grønt i «smultringen» langs fasadene.

Gymsalen kan deles i tre saler. Godt inneklima og god akustikk oppnås
ved bruk av trespiler med aksutsik duk på vegger, treullsement i himling og sportsgulv. Garderober er knyttet til gymsalen via trapper som kan oppleves fra korridoren gjennom små gløtt i den ellers tette kjernen.

Klasserom og undervisningsrom er lagt i byggets 2. og 3. etasje. De er utformet på ulike vis for å tilrettelegge for fleksibilitet og valgfrihet. Det har vært vektlagt å underbygge nye lærings- og undervisningsformer.

Skolens aula ligger en halv etasje under plan 1. Høydeforskjellen tas opp i et åpent amfi som vender seg mot hovedrommet. Rampe og trapp er integrert på hver side og løser også universelt utformet adkomst til scenen. For å skape hyggelige soner i rommet ble det integrert tekstilkledde sofabåser bakerst i rommet.

Kreditering

NORDSETER SKOLE, OSLO
Firma
ZINC AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Guri Mo
Prosjektmedarbeidere
Interiørarkitekter MNIL Ragnhild Flatabø Narverud, Hilde Walgermo Weydahl, Marte Leinæs Torneby
Oppdragsgiver
Undervisningsbygg KF
Samarbeidspartnere
Enerhaugen Arkitektkontor AS v/Ines Habrecht, Nikolai Ytrehus og Ann-Kathrin Lorek
Foto
Thomas Mellbye/Zinc
Web
zinc.no
Prosjektadresse
Ekebergveien 200, 1162 Oslo
Vennlig og innbydende
Rom for lek og læring
Lekne løsninger
Estetikk og harmoni i lekne løsninger
Fargespill i Fyrstikkalléen
Det lille ekstra
Til toppen